5. KONGRES IPA SLOVENIJE

Dne 22.10.2005 smo člani IPA – Sekcije Slovenije izvedli redni V. nacionalni kongres, kateri je potekal v Hotelu AJDA v Termalnem zdravilišču Moravske toplice.

Kongresa se je udeležilo 89 delegatov, od tega 71 delegatov iz 10. regionalnih klubov in 18 delegatov upravnega odbora sekcije. Odsotnih je bilo 5 delegatov in sicer 4 iz regionalnih klubov in častni predsednik, kateri se je pisno opravičil in hkrati poslal čestitko ter zaželel kongresu uspešno delo. Kongres se mu je zahvalil s pozdravno čestitko. Na kongresu je sodeloval tudi predsednik nadzornega odbora, g. Tone POGLAJEN.

Po izvolitvi organov kongresa je delovni predsednik vodil kongres po točkah dnevnega reda. Po podanih poročilih ni bilo posebne razprave, zato je kongres poročila potrdil soglasno.

Po razrešnici organov sekcije so bile opravljene volitve novih organov. Ker za vse funkcije, razen za funkcijo mednarodnega delegata, ni bilo dodatnih kandidatov, so bile volitve za te funcionarje javne in so bili vsi kandidati izvoljeni soglasno, volitve mednarodnega delegata pa so bile tajne. Izvoljeni so bili naslednji funkcionarji sekcije:

– FICKO Stanislav, predsednik
– ČEFERIN Jakob, podpredsednik
– ISAK Stanislav, podpredsednik
– OTOVIČ Vinko, podpredsednik
– LIPNIK Istvan, generalni sekretar
– PRIZMIČ Zdenko, mednarodni delegat
– HRNČIČ Alojz, blagajnik
– MARINŠEK Milan, stalni zapisnikar

– ABRAHAM Ferdo, predsednik nadzornega odbora
– KUZMA Jože, član nadzornega odbora
– LORBEK Danijel, član nadzornega odbora

– MENCIN Jože, predsednik častnega razsodišča
– PAVLIČ Alojzij, član častnega razsodišča
– ŠKERLAK Slavko, član častnega razsodišča.

Kongres je obravnaval tudi vlogo Carinikov za sprejem v IPO. Po daljši razpravi je bil z glasovanjem sprejet sklep, da se sprejme v IPO pooblaščene delavce Carine, ki imajo policijska pooblastila.

V nadaljevanju je kongres sprejel še tri spremembe oz. dopolnila Statuta, sprejel pa je tudi tri nove akte in sicer:

– Poslovnik IPA Sekcije Slovenije
– Pravilnik o finančno materialnem poslovanju in
– Pravilnik o osnovah in merilih za urejanje izdatkov in povračil za potovanja V Republiki Sloveniji in v tujini.

Predsednik sekcije, g. FICKO, je navzočim predstavil programske usmeritve za delo sekcije, ki so bile soglasno sprejete.

Predsednik FICKO Stanislav je podelil priznanja IPA Sekcije Slovenije zaslužnim članom in sicer:

I. BRONASTI ZNAK IPA so prejeli: GAČNIK Breda, HERBAJ Elvis Alojzij, KSELMAN Matjaž, SMREKAR Jelka in COREL Mihael.

II. SREBRNI ZNAK IPA so prejeli: PEČNIK Franc, PETELINŠEK Karel, PRAH Marjan, GRANDA Miha, ROKAVEC Martina in UREK Ivan.

III. ZLATI ZNAK IPA so prejeli: MARINŠEK Milan, FICKO Stanislav, OTOVIČ Vinko, VORNŠEK Drago, BURILOV Mihael, BREJC Sašo, DEBELJAK Franc, AMBRO®IČ Ivan, IPAVEC Bruno, LIPNIK Istvan, UDOVČ Bojan, ZITTERTCHLAGER Božo, DERVENŠEK Ivan, OLAJ Anton, POGLAJEN Anton, RIBAŠ Drago in PRIZMIČ Zdenk.

IV. PLAKETO IPA sta prejela:

– častni predsednik IPA Sekcije Slovenije ZOREC Milan in
– podpredsednik IPA Sekcije Slovenije ČEFERIN Jakob.

Po uspešno zaključenem kongresu je sledilo družabno srečanje v restavraciji zdravilišča, kjer smo tudi izmenjali priložnostna darila s kolegi iz gostujočih sekcij. Tako je na kongresu sodelovalo še 19 gostov iz 7. tujih sekcij, 5 vabljenih gostov in 60 spremljevalk oz. spremljevalcev naših delegatov.

Servo per amikeco !

Podpredsednik sekcije:
Stane Isak

V. NACIONALNI KONGRES IPA – SEKCIJE SLOVENIJE – MORAVCI, 22. OKTOBRA 2005