SREČANJA MLADIH

SREČANJA MLADIH, PRIPOROČILA IN KRITERIJI

Pri svetovni IPA organizaciji so izdali PRIPOROČILA ZA MEDNARODNA SREČANJA MLADIH, ki jih  je treba pri organiziranju srečanj otrok članov IPE upoštevati.
Srečanje se organizira vsako leto pri drugi nacionalni sekciji.

 • starostna meja udeleženih otrok je med 16. in 18. letom starosti,
 • udeležba se omogoči otrokom ne glede na spol, raso, jezik ali veroizpoved,
 • razpis srečanja mora biti objavljen najmanj 9 mesecev pred začetkom, prijave pa morajo biti poslane najmanj 3 mesece pred začetkom srečanja,
 • vsebina srečanja mora biti v skladu z nameni in cilji IPE, razvijati pa mora miroljubne in strpne odnose ter omogočati študijsko in raziskovalno delo, razpravljanje o politiki ni dovoljeno,
 • vsak udeleženec mora za organizatorja srečanja izdelati pisno poročilo,
 • število udeležencev je omejeno na maksimalno število 50, pogovorni jezik pa je francoski, angleški, nemški in španski,
 • del stroškov srečanja krije mednarodna blagajna, ostale stroške pa vsak udeleženec sam oz. njegovi starši,
 • potne stroške krije vsak udeleženec sam oz. njegovi starši, nacionalne sekcije pa lahko v okviru lastnih zmožnosti subvencionirajo te stroške; upravni odbor IPA sekcije Slovenije je sprejel sklep, da se krije polovica potnih stroškov za najcenejši prevoz enemu izbranemu udeležencu,
 • starši udeleženega otroka morajo ob prijavi podpisati tudi posebno izjavo, da njihovi otroci ne uživajo alkohola in ne jemljejo drog,
 • organizatorji morajo poskrbeti za ustrezno zdravstveno in za druga zavarovanja udeležencev srečanja.

DODATNI KRITERIJI ZA SREČANJE MLADIH, ČE JE PRIJAVLJENO VEČ KANDIDATOV

Poleg že osnovnih kriterijev glede kvote in starosti udeležencev so bili 13. 1. 2016 sprejeti še ostali kriteriji:

 • ali so starši oziroma vlagatelji člani IPA sekcije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto,
 • od kdaj so starši oziroma stari starši člani IPE,
 • aktivno delo v IPA sekciji Slovenije oziroma regionalnem klubu,
 • priznanja v IPI (kakšna in kdaj so jih dobili),
 • ali sta oba starša člana IPA sekcije Slovenije.

Na podlagi navedenih kriterijev, evidence članstva, pridobljene od blagajnika IPA sekcije Slovenije in po posvetu s predsedniki posameznih regionalnih klubov, od koder izhajajo njihovi člani, kulturna komisija predlaga vrstni red udeležencev srečanja mladih. Predlagani vrstni red nato potrdi UO IPA sekcije Slovenije.

Vinko Otovič