SOCIALNA KOMISIJA

Vsa vprašanja v zvezi z delom komisije lahko naslovite na marjan.prah@ipa.si


Marjan Prah Podborški – predsednik
Jure Lešnjak – član
Peter Županc – član
Bruno Ipavec – član
Matej Kraner – član


Na podlagi 4. alineje 1. odstavka 24. člena Statuta IPA (International Police Association) – Mednarodne policijske zveze – Sekcija Slovenija z dne 21. 10. 2017 je upravni odbor IPA sekcije Slovenija na svoji 1. seji dne 22. 11. 2022 v Celju sprejel

POSLOVNIK O DELU
SOCIALNE KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA IPA SEKCIJE SLOVENIJA

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela socialne komisije upravnega odbora IPA sekcije Slovenija (v nadaljevanju: socialna komisija).

2. člen

Za uresničevanje polovnika skrbi predsednik socialne komisije.

3. člen

Socialna komisija svoje delo načrtuje in izvaja na podlagi sklepov upravnega odbora IPA sekcije Slovenija in programom dela za določeno mandatno obdobje ter koledarsko leto v okviru mandatnega obdobja.

V vseh primerih, kjer je to s področja dela socialne komisije možno upošteva Pravila o dodeljevanju finančnih in materialnih sredstev s kriteriji in merili za finančno in materialno pomoč pri organizaciji športnih in drugih prireditev in kriteriji ter merili za dodeljevanje socialne pomoči posameznikom. V obeh primerih predlagatelji – članice IPA sekcije Slovenija posredujejo obrazložene predloge na predpisanih obrazcih.

V primeru prejema pisnega predloga posameznika, socialna komisija lahko za pridobitev dodatnih pojasnil, dokazil, ipd. zaprosi regionalni klub z območja katerega je članica/član posameznica/posameznik posredoval predlog oz. zaprosilo.

Socialna komisija v okviru sodelovanja z mednarodno IPA zvezo sodeluje z mednarodno socialno komisijo in pripravlja poročila IPA sekcije Slovenija s področja dela socialne komisije. Sproti obravnava in pripravlja predloge za upravni odbor IPA sekcije Slovenija, pobude, predloge, apele ipd., ki jih mednarodna socialna komisija posreduje na IPA sekcijo Slovenija.

4. člen

Socialna komisija dela in odloča na sejah.

Socialno komisijo skliče predsednik socialne komisije na pobudo upravnega odbora IPA sekcije Slovenija, lastno pobudo in na predlog člana socialne komisije upravnega odbora.

Gradivo za sejo socialne komisije pripravlja predsednik socialne komisije. Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje članom socialne komisije najkasneje pet (5) delovnih dni pred sejo.

Člani socialne komisije imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej, ter sodelovati v razpravi pri obravnavanju predlogov in sprejemanju odločitev.

5. člen

Socialna komisija iz razlogov racionalnega in učinkovitejšega dela lahko odloča tudi na dopisnih sejah.

Dopisno sejo vodi predsednik komisije. Gradivo se članom socialne komisije posreduje po elektronski pošti. Člani socialne komisije svoje mnenje posredujejo po elektronski pošti predsedniku socialne komisije najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu gradiva.

Predsednik po prejemu mnenja članov komisije pripravi predlog oz. predloge sklepov za obravnavo na seji upravnega odbora IPA sekcije Slovenija. Predloge sklepov predsednik socialne komisije posreduje generalnemu sekretarju.

6. člen

Socialna komisija odloča o posameznih predlogih z glasovanje oz. potrjevanjem. Predlog je sprejet oz. potrjen, če se zanj odloča večina – trije (3) člani socialne komisije.

7. člen

Predloge in drugo gradivo socialne komisije hrani in arhivira v fizični in elektronski obliki predsednik socialne komisije.

Arhivirano gradivo se po preteku mandata komisije preda v hrambo novemu predsedniku socialne komisije ali skrbniku arhiva IPA sekcije Slovenija.

8. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema.

Marjan Prah-Podborški
predsednik socialne komisije