PROFESIONALNA KOMISIJA

Vsa vprašanja v zvezi z delom komisije lahko naslovite na robert.mesicek@ipa.si


Robert Mesiček – predsednik
Manfred Kepe – član
Iztok Ferk – član


Na podlagi 4. alineje 1. odstavka 24. člena Statuta IPA (International Police Association) – Mednarodne policijske zveze – Sekcija Slovenija z dne 21. 10. 2017 je upravni odbor IPA sekcije Slovenija na svoji 1. seji dne 22. 11. 2022 v Celju sprejel

POSLOVNIK O DELU
PROFESIONALNE KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA IPA SEKCIJE SLOVENIJA

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela profesionalne komisije upravnega odbora IPA sekcije Slovenije (v nadaljevanju: profesionalna komisija).

2. člen

Za uresničevanje poslovnika skrbi predsednik profesionalne komisije.

3. člen

Profesionalna komisija svoje delo načrtuje in izvaja na podlagi sklepov upravnega odbora IPA sekcije Slovenija in programov dela za določeno mandatno obdobje ter koledarsko leto v okviru mandatnega obdobja.

Profesionalna komisija v okviru sodelovanja z mednarodno IPA zvezo sodeluje z mednarodno profesionalno komisijo in pripravlja poročila IPA sekcije Slovenija s področja dela profesionalne komisije. Sproti obravnava in pripravlja predloge za upravni odbor IPA sekcije Slovenija Obravnava pobude, predloge, apele ipd., ki jih mednarodna profesionalna komisija posreduje na IPA Sekcijo Slovenije.

4. člen

Profesionalna komisija dela in odloča na sejah, ki jo skliče predsednik profesionalne komisije po potrebi in na pobudo upravnega odbora IPA sekcije Slovenija, na lastno pobudo in na predlog člana profesionalne komisije.

Gradivo za sejo profesionalne komisije pripravlja predsednik komisije. Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje članom komisije najkasneje pet (5) delovnih dni pred sejo.

Člani profesionalne komisije imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej, ter sodelovati v razpravi pri obravnavanju predlogov in sprejemanju odločitev.

Profesionalna komisija lahko iz razlogov racionalnega in učinkovitejšega dela o posameznih zadevah odloča tudi na dopisnih sejah.

5. člen

Profesionalna komisija odloča o posameznih predlogih z glasovanjem oziroma potrjevanjem. Predlog je sprejet oziroma potrjen, če odloči večina članov profesionalne komisije.

6. člen

Vsa gradiva, predloge in ostalo dokumentacijo profesionalne komisije hrani in arhivira v fizični in elektronski obliki predsednik profesionalne komisije.

Arhivirano gradivo se po preteku mandata komisije preda v hrambo novemu predsedniku profesionalne komisije ali skrbniku arhiva IPA sekcije Slovenija.

7. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema.

Robert Mesiček
predsednik profesionalne komisije