PROGRAM DELA

PROGRAM DELA
IPA sekcije Slovenija za leto 2023

Delo zveze bo temeljilo na temeljnih načelih in ciljih IPA Mednarodnega policijskega združenja, določenih v Mednarodnem statutu in Statutu IPA Mednarodne policijske zveze – sekcije Slovenije in njima podrejenim pravnim aktom. Zagotavlja se izvorno poslanstvo združenja in spoštovanje ter uveljavljanje gesla:

SERVO PER AMIKECO
(SLUŽITI PRIJATELJSTVU)

Na XII. kongresu so bile sprejete Programske usmeritve za delo IPA sekcije Slovenije od 2022 do 2026.

Iz sprejetih usmeritev bomo v letu 2023 izvedli naslednje aktivnosti:

• Prenova spletne strani IPA Slovenija, ki bo omogočala sprotno obveščanje, dostop, dajanje pobud in poslovanje z vsemi IPA člani na novi spletni platformi z različnimi dostopi.
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar, predstavnica za stike z javnostjo, člani UO
ROK: 30. 12. 2023

• Ponovna ureditev sodelovanja s Policijo s podpisom novega Sporazuma o sodelovanju in letnega načrta o sodelovanju, ki bo temeljil na partnerskem vzajemnem odnosu.
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar
ROK: 30. 1. 2023

• Vzpostavitev redne koordinacije z sorodnimi policijskimi stanovskimi organizacijami (Sever, Društvo kriminalistov, Združenje policijskih šefov, Zveza upokojencev)
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar
ROK: 30. 12. 2023

• Priprava predloga ponudbe novega IPA promocijskega materiala.
NOSILCI: predsednik, blagajnik, pomočnik blagajnika
ROK: 30. 6. 2023

• Nadaljevanje vzpostavljenega aktivnega objavljanja dela, dogodkov in aktivnosti v medijih, na intranetu, preko IPA novičk, na mednarodni strani IPA in Facebooku, preko e-IPA revije
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar, predstavnica za stike z javnostjo, podpredsednik za kulturna vprašanja
ROK: 31.12. 2023

• Izvedba ponovne ankete zadovoljstva med člani in ostalimi zaposlenimi v policiji glede njihovega videnja delovanja IPA mednarodne policijske zveze – Sekcije Slovenija.
NOSILEC: predstavnica za stike z javnostjo
ROK: 30. 5. 2023

• Udeležba predstavnikov IPE v procesu izobraževanja na Policijski akademiji, kjer je potrebno novo zaposlene policiste oz. študente seznaniti z idejo, namenom in s cilji IPA
NOSILCI: člani UO, predsedniki RK
ROK: 31. 12. 2023

• Z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja organizirati letne sestanke z vodstvom policije, vodstvom FURS in vodstvom UIKS
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar, podpredsedniki, člani UO
ROK: 31. 12. 2023

• Skupaj z MNZ in Policijo poiskati možnost koriščenja razpoložljivih nastanitvenih prostorov MNZ in Policije za potrebe IPA mednarodnih članov in članov IPA Slovenije
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar, blagajnik, podpredsedniki in predsedniki RK
ROK: 31. 12. 2023

• Priprava ponovne vloge za IPA sekcijo Slovenije za status društva v javnem interesu
NOSILCI: predsednik, generalni sekretar, podpredsedniki, blagajnik, člani UO
ROK: 1. 7. 2023

• Obiski predsednika IPA sekcije Slovenije na sejah UO v regionalnih klubih
NOSILEC: predsednik
ROK: 31. 12. 2023

Programske usmeritve bomo izvajali v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, pridobljenih z viri, ki jih določa Statut zveze in se konkretizirajo v letnih programih dela sekcije in regionalnih klubov.

Organizacijske naloge sekcije in sej upravnega odbora

Izvajanje tekočih nalog sekcije, ki se nanašajo na organizacijske, pravne, finančne in kadrovske zadeve sekcije.

Upravni odbor IPA sekcije Slovenija bo v skladu s statutom zasedal na rednih sejah predvidoma v mesecih: januar, februar, maj, september, november in december. O nujnih zadevah bo upravni odbor odločal na dopisnih sejah.

Poročilo o delu in finančnem poslovanju upravnega odbora IPA sekcije Slovenija za leto 2022 sprejme upravni odbor na seji v mesecu februarju 2023.

Do konca meseca februarja sledi izdelava letnih poročil za mednarodne organe o delu sekcije Slovenije v letu 2022.

Upravni odbor v mesecu marcu imenuje organizacijski odbor za pripravo in izvedbo XIII. kongresa IPA sekcije Slovenija, ki bo v maju 2023.

Kongres na predlog upravnega odbora in na osnovi sprejetih Programskih usmeritev sprejme Poročilo o delu in Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2022, ter Program dela in Finančni načrt za leto 2023.

Do 1. aprila 2023 se poravna članarina mednarodni organizaciji IPA.

Na osnovi sprejetega Sporazuma s policijo se v januarju pripravijo vsebine za sodelovanje v letu 2023.

Posebno pozornost bomo namenili povezovanju in sodelovanju z drugimi stanovskimi organizacijami v policiji, in sicer v vsebinah, ki so nam skupne, glede na dejavnost posamezne stanovske organizacije.

Predloge socialne komisije za nujno socialno pomoč našim članom ali članom drugih sekcij bo upravni odbor sprotno obravnaval, po potrebi tudi na dopisnih sejah.

Mednarodna dejavnost sekcije

Mednarodna dejavnost IPA sekcije Slovenija bo v letu 2023 temeljila na programskih vsebinah in oblikah mednarodnega delovanja vseh sekcij, združenih v mednarodno IPA organizacijo. Predsednik sekcije in ostali člani vodstva bodo v času mandata v stalnem stiku s člani IEB in z Mednarodnim administrativnim centrom v Nottinghamu. Zraven predsednika sekcije bodo IPA sekcijo Slovenije v tujini zastopali tudi drugi člani upravnega odbora, ki jih bo za to pooblastil predsednik sekcije.

Na mednarodnem področju bomo skrbeli za:
– izvrševanje mednarodnih obveznosti, določenih z akti IPA svetovne organizacije,
– spodbujanje profesionalne povezave in sodelovanja, poklicne izmenjave izkušenj, izmenjave in izobraževanje policistov (izmenjava policistov in policistk na raznih izobraževanjih),
– aktivno udeležbo na 66. svetovnem kongresu IPA v Grčiji,
– udeležbo na sestanku mediteranskih sekcij,
– udeležbo na konferenci srednje in vzhodne Evrope,
– udeležbo na Balkansko-Jadranski konferenci IPA sekcij,
– srečanje upravnega odbora IPA Slovenije z upravnim odborom IPA Hrvaške v organizaciji IPA sekcije Slovenija,
– udeležbo na povabila IPA sekcij na njihove kongrese in obletnice,
– sodelovanje in krepitev ugleda IPA sekcije Slovenija tudi na ostalih področjih, kot so kultura, šport, izobraževanje in druge oblike sodelovanja s posameznimi sekcijami,
– za mednarodne aktivnosti, ki jih na tem področju izvajajo IPA klubi z organizacijami preko meja.

Programi dela komisij

Socialna komisija

Program dela socialne komisije za leto 2023 bo temeljil na izvrševanju posameznih programskih usmeritev, predvsem pa na naslednjih točkah:
– izdelava poročila o delu socialne komisije za leto 2022 (februar 2023),
– sodelovanje pri izdelavi poročila IPA sekcije Slovenija za PEB mednarodne IPA organizacije s področja, ki ga pokriva socialna komisija za leto 2022 (februar),
– sestanek socialne komisije (februar ali marec),
– proučitev in priprava predlogov za obravnavo na sejah upravnega odbora IPA sekcije Slovenija za dodeljevanje pomoči članicam in posameznikom s področja dela socialne komisije (celo leto),
– sodelovanje z UO in članicami sekcije pri iskanju počitniških objektov za IPA hišo in nadomestnih IPA objektov (celo leto),
– sodelovanje pri pobudah in aktivnostih mednarodne socialne komisije (celo leto),
– realizacija posameznih točk programa dela socialne komisije za mandatno obdobje na podlagi posameznih dogodkov in izkazanih potreb (celo leto).

Profesionalna komisija

Program dela profesionalne komisije za leto 2023 bo temeljil na izvrševanju posameznih programskih usmeritev, ki so bile sprejete na XII. kongresu IPA sekcije Slovenija, predvsem pa na naslednjih točkah:
– sestanek profesionalne komisije (februar 2023),
– sodelovanje pri izdelavi poročila IPA sekcije Slovenija za mednarodno IPA združenje PEB,
– sodelovanje pri navezavi prijateljskih stikov in mednarodnem sodelovanju na nivoju regionalnih klubov in sekcij,
– izvrševanje mednarodnih obveznosti, določenih z akti IPA svetovne organizacije,
– vzpodbujanje profesionalne povezave in sodelovanja, poklicne izmenjave izkušenj, izmenjave in izobraževanje policistov,
– krepitev ugleda zveze, regionalnih klubov, Policije, Carine in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (celo leto),
– organiziranje, podpiranje in sodelovanje pri okroglih mizah, posvetih in seminarjih ter organizaciji in izvedbi strokovnih predavanj, seminarjev, posvetovanj itd.,
– v okviru možnosti vključevanje v vsakoletna predavanja na seminarjih v Gimbornu in mednarodna izmenjava mladih policistov v skladu s programom profesionalne komisije v okviru svetovne organizacije,
– podpiranje dejavnosti interesnih dejavnosti članov v skladu s temeljnimi načeli in cilji združenja (celo leto),
– sodelovanje komisije pri krepitvi sodelovanja združenja s Policijo na vseh področjih podpisanega sporazuma z namenom krepitve partnerskega odnosa,
– izdelava poročila o delu profesionalne komisije za leto 2023 (februar 2024).

Kulturna komisija

V letu 2023 si bo kulturna komisija v sodelovanju s tiskovno predstavnico IPA sekcije Slovenija, ki je obenem tudi članica komisije, prizadevala pridobiti sezname in ostale aktivnosti vseh dejavnosti, ki sodijo v delokrog kulturne komisije. Poskušali bomo povezovati stike s posameznimi predstavniki različnih interesnih dejavnosti.

Izvedli bomo naslednje naloge:
– izdelali bomo poročila o delu kulturne komisije za leto 2022,
– sodelovali bomo pri izdelavi letnega poročila za socialno-kulturno komisijo pri svetovni IPA organizaciji,
– v sodelovanju s tiskovno predstavnico IPA sekcije Slovenije bomo izdajali elektronske IPA novičke o delu v sekciji in posameznih regionalnih klubih,
– izvedli bomo razpis o tekmovanju piscev esejev, fotografiji in drugih aktivnostih s področja kulture, ki jih vodi in organizira svetovna organizacija,
– nudili bomo strokovno pomoč pri aktivnostih posameznih IPA klubov na področju radioamaterstva, zbiranju policijskih insignij, moto srečanjih oziroma drugih interesnih dejavnostih,
– nudili bomo pomoč pri izvedbi kulturnih prireditev ob različnih aktivnostih IPA,
– nudili bomo pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih športnih aktivnostih.

To so predlogi za sestavo programa dela kulturne komisije, ki pa se bo v primeru ponovnega srečanja mladih delno spremenil.

Področje finančno-materialnega poslovanja

Finančno poslovanje

Na področju finančnega poslovanja bomo poslovali v skladu s pozitivno finančno zakonodajo in pravnimi akti IPA sekcije Slovenija, predvsem pa bomo:
– vodili knjigi izdanih in prejetih računov,
– vodili pregled izpiskov transakcijskega računa,
– vodili gotovinsko finančno poslovanje,
– vodili evidenco izdanih nalogov za potovanja iz finančnega vidika,
– občasno pripravljali finančna gradiva za seje UO IPA sekcije Slovenija,
– pripravili osnutek in predlog finančnega plana,
– pripravili finančno gradivo za izdelavo zaključnega računa oz. poročila,
– opravljali ostale naloge na področju finančnega poslovanja glede na smernice AJPES.

Materialno poslovanje

Glede na povpraševanje članstva bomo:
– skrbeli bomo za nabavo in prodajo artiklov za promocijo,
– iskali nove artikle za promocijo in jih nabavili ob potrditvi upravnega odbora,
– spremljali zaloge promocijskega materiala,
– skrbeli za izdelavo članskih izkaznic,
– skrbeli za nabavo priznanj za podeljevanje (znaki, plakete),
– skrbeli za nabavo uradnih daril ob udeležbi na mednarodnih IPA konferencah in srečanjih ter darila ob obletnicah IPA regionalnih klubov.

Področje članstva v IPA

Na področju članstva v IPA bomo:
– sprotno vodili centralno evidenco članstva,
– sodelovali z regionalnimi klubi pri prenosu podatkov,
– strmeli k temu, da bodo vsi klubi prevzeli programsko in strojno opremo za vodenje evidence članstva v IPA,
– v evidenci članstva sprotno ažurno urejali ali dopolnjevali podatke o sprejemu novih članov, prenehanju članstva, ponovnih aktivacijah članstva ipd.

Vodenje evidenc in priprava gradiv

Na področju vodenja evidenc in priprave gradiva bomo:
– vodili evidence članstva,
– vodili evidence zaloge artiklov za promocijo,
– vodili evidence zalog priznanj (znaki in plakete),
– vodili evidence prejemnikov priznanj,
– pripravljali dokumente v zvezi s članstvom,
– pripravljali dobavnice za predane artikle za promocijo, ki so osnova za izdajo ustreznih finančnih dokumentov.

Odnosi z javnostmi

V letu 2023 bomo nadaljevali z aktivnim obveščanjem članstva z raznolikimi vsebinami in preko različnih komunikacijskih kanalov. Cilj obveščanja preko družbenih omrežij je povečanje sledilcev. Vsak mesec bodo člani o aktivnostih obveščeni preko sodobnih e-novic. Med pomembnejše naloge v 2023 sodijo še:
– prenova IPA novic,
– ureditev novinarske adreme in vzpostavitev komunikacije z novinarji.

Prireditve IPA klubov pod pokroviteljstvom ali v sodelovanju z IPA sekcijo Slovenija

1. V počastitev kulturnega praznika bo IPA klub Ljubljana v sodelovanju z IPA sekcijo Slovenija organiziral ogled gledališke predstave (februar),
2. IPA državno prvenstvo v odbojki, IPA klub za Koroško (marec),
3. Obisk NEK v organizaciji IPA kluba Posavje (april),
4. Svečana akademija v počastitev 30. letnice delovanja IPA kluba Ljubljana (2. junij),
5. Enodnevni planinski izlet v organizaciji IPA kluba Posavje (junij),
6. Mednarodno ribiško srečanje članov IPA na morju IPA RIBIČIJA 2023 v Kopru v organizaciji IPA kluba Koper (konec junija),
7. Tradicionalna prireditev IPA kluba Gorenjska PLANINSKI DAN (16. september),
8. Obisk Sveta Energije GEN, viteške dvorane muzeja/gradu Brežice in vodovodnega stolpa Brežice v organizaciji IPA kluba Posavje (oktober).

Strokovna dejavnost IPA klubov

1. Sestanek upravnega odbora IPA kluba Posavje (februar),
2. Zbor članov IPA kluba za Dolenjsko (februar),
3. Zbor članov IPA kluba za Koroško (konec februarja),
4. Volilni občni zbor članov IPA kluba za Pomurje (4. marec),
5. Redni občni zbor članov IPA kluba Gorenjska (7. marec),
6. Volilni občni zbor članov in članic IPA kluba Ljubljana (marec),
7. Zbor članov IPA kluba Posavje (marec),
8. Občni zbor članov IPA kluba Koper (23. marca),
9. Izvedba letnega občnega zbora članov in članic IPA kluba Celje (do 31. marca),
10. Izvedba TRENINGA VARNE VOŽNJE IPA kluba Celje (april in maj),
11. Varna vožnja z motorjem, IPA klub Koper (april),
12. Svečana akademija, družabno srečanje s plesom in izlet ob 30. obletnici IPA kluba Gorenjska (14. do 16. april),
13. Izvedba svečane akademije in praznovanja 30 letnice IPA kluba Celje (maj in junij),
14. Druženje članov IPA kluba za Dolenjsko s člani tujih IPA regionalnih klubov (maj in junij),
15. Okrogla miza IPA kluba za Pomurje o računalniški kriminaliteti (29. september),
16. Streljanje z zračnim orožjem članov IPA kluba Posavje (november),
17. Zaključni sestanek upravnega odbora IPA kluba Celje s poverjeniki (december),
18. Svečana seja upravnega odbora IPA kluba za Dolenjsko (december).

Kulturne, športne in druge dejavnosti IPA klubov

IPA KLUB LJUBLJANA

1. Pustni ples (17. februar),
2. Organizacija dveh tekmovanj v lovu rib s plovcem (april in september 2023),
3. V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana organizacija državnega prvenstva policije v tenisu dvojice POLICE OPEN (2. junij),
4. Družinski piknik (3. junij),
5. So organizacija proslave ob dnevu Policije s Policijsko upravo Ljubljana in drugimi stanovskimi organizacijami (junij 2023),
6. Organizacija dveh kolesarskih izletov v so organizaciji z dvema IPA kluboma IPA sekcije Slovenija (maj in avgust 2023).

IPA KLUB POSAVJE
1. Moto izlet članov in članic IPA kluba Posavje (maj),
2. Moped izlet članov in članic IPA kluba Posavje po Posavju (junij),
3. Kolesarski izlet članov in članic IPA kluba Posavje (september).

IPA KLUB ŠTAJERSKA
1. Srečanje s člani upravnih odborov IPA klubov iz Gradca, Lipnice, Varaždina, Medžimurja in hrvaškega Zagorja,
2. Srečanje s člani IPA klubov Banja Luka, Sopron in Kavadarci,
3. Srečanje s člani IPA kluba Monfalcone, Italija,
4. Obisk članov IPA kluba Bijeljina, Bosna in Hercegovina (maj),
5. Obisk in srečanje s člani IPA kluba Burgas, Bolgarija (junij),
6. Obisk USK Bihač in udeležba na raftingu (september),
7. Obisk IPA kluba Pirot in najvišjega vrha Srbije,
8. Udeležba na moto srečanju na Hrvaškem,
9. Udeležba na Drinski regati,
10. Pohod na Kočo na Žavcarjevem vrhu (22. januar),
11. Pohod na Uršljo goro (19. marec),
12. Pohod po Rupnikovi liniji na Golem vrhu (16. april),
13. Pohod na Veliko planino (28. maj),
14. Pohod na najvišji vrh Hrvaške (junij),
15. Pohod Triglav po razpisu Policije (junij),
16. Pohod na najvišji vrh Makedonije (17. september),
17. Pohod na Donačko goro (19. november),
18. Udeležba na Novoletnem skoku v morje v Portorožu (1. januar),
19. Izvedba tekmovanja v ribolovu v okviru piknika IPA kluba Štajerska,
20. Organizacija IPA turnirja v nogometu in/ali odbojki,
21. Sodelovanje v mednarodnem tekmovanju IPA RC (4. in 5. november),
22. Udeležba na mednarodnem IPA RC srečanju v Holzminden, Nemčija (11. do 14. maj),
23. Prikaz dela radioamaterjev v živo (april do oktober),
24. Opazovanje astronom. pojava Mars in Luna v konjunkciji (3. januar),
25. Opazovanje astronom. pojava Merkur v zahodni elongacij (30. januar),
26. Opazovanje astronom. pojava Lunina okultacija Jupitra (22. februar),
27. Opazovanje astronom. pojava konjunkcija Lune in Jupitra (22. marec),
28. Opazovanje astronom. pojava meteorski roj Liridov (23. april),
29. Opazovanje astronom. pojava meteorski roj Eta Akvaridov (5. maj),
30. Opazovanje astronom. pojava Merkur v zahodni elongacij (29. maj),
31. Opazovanje astronom. pojava konjunkcija Lune in Saturna (7. julij),
32. Opazovanje astronom. pojava meteorski roj Perzeidov (12. avgust),
33. Opazovanje astronom. pojava Saturn v opoziciji (27. avgust),
34. Opazovanje astronom. pojava konjunkcija Lune in Saturna (27. september),
35. Opazovanje astronom. pojava meteorski roj Orionidov (21. oktober),
36. Opazovanje astronom. pojava delni Lunin mrk, senčna mag. 0.12 (28. oktober),
37. Opazovanje astronom. pojava Jupiter v opoziciji (3. november),
38. Opazovanje astronom. pojava meteorski roj Leonidov (18. november),
39. Opazovanje astronom. pojava meteorski roj Geminidov (14. december).

IPA KLUB KOPER
1. IPA družinski izlet v Park vojaške zgodovine v Pivki s kosilom (maj),
2. Enodnevni izlet IPA kluba Koper na Slavnik, Nanos ali Kokoš (oktober),
3. So organizacija oz. ogled kulturne prireditve (november ali december),
4. Tradicionalno predbožično srečanje članov upravnega odbora IPA kluba Koper s predstavniki IPA kluba Trst, IPA kluba Lignano Basso Friuli in IPA kluba Istra (december).

IPA KLUB KOROŠKA
1. Družabno srečanje članov IPA kluba za Koroško ob dnevu žena (4. marec),
2. IPA državno prvenstvo v odbojki (začetek aprila),
3. Kolesarjenje na območju Slovenije in sosednje Avstrije (maj),
4. Planinski pohod s piknikom (27. maj),
5. Kegljanje LIBRA 2011 (začetek junija),
6. So organizacija prireditve na Dan policijskih veteranov Koroške (junij),
7. So organizacija srečanja policistov motoristov (junij),
8. So organizacija kostanjevega piknika (september),
9. Dvodnevni izlet (september ali oktober).

IPA KLUB CELJE
1. Ribiško tekmovanje IPA RIBIČIJA (maj ali oktober),
2. So organizacija proslave in druženja ob Dnevu Policije 2022 (junij),
3. Organizacija izleta v Rosenheim (Nemčija) za člane IPA Kluba Celje (junij do oktober),
4. Družinski pohod na Šmohor in kostanjev piknik (oktober),
5. So organizacija dobrodelnega koncerta policijskega orkestra (december),
6. Sodelovanje v BOŽIČKOVI TOVARNI DARIL v organizaciji društva Enostavno pomagam (december),
7. So organizacija obiska BOŽIČKA in obdaritve otrok (december).

IPA KLUB GORENJSKA
1. Srečanje motoristov in blagoslov motorjev (maj),
2. Kolesarski izlet (3. junij),
3. So organizacija dogodkov ob Dnevu Policije (junij),
4. Kostanjev piknik (19. oktober),
5. Izlet z Martinovanjem (november),
6. Novoletna zabava IPA kluba Gorenjska (december).

IPA KLUB POMURJE
1. 30. obletnica IPA kluba za Pomurje (4. marec),
2. Pohod ob meji (22. april),
3. Ribiško tekmovanje (20. maj),
4. Srečanje štirih policijskih uprav (maj),
5. Pohod v visokogorje (23. junij),
6. Kolesarska dirka (15. julij),
7. Tekmovanje v kegljanju (oktober),
8. Obisk Božička in obdaritev otrok (december).

IPA KLUB DOLENJSKE
1. Enodnevni planinski pohod (maj ali junij),
2. Kostanjev piknik (oktober).

IPA KLUB NOVA GORICA
1. Proslava ob 30. obletnici delovanja IPA kluba Nova Gorica (maj),
2. Udeležba na mednarodnem strelskem tekmovanju v Cheb, Češka (pomlad in jesen),
3. Sodelovanje v pripravi proslave ob Dnevu policije Policijske uprave Nova Gorica (junij),
4. Udeležba na tradicionalnem srečanju terenskih vozil v Gradiški v Italiji (december),
5. Organizacija družabnih srečanj in drugih prireditev za člane kluba, v sodelovanju s sosednjimi klubi in drugimi stanovskimi združenji (vse leto),
6. Sodelovanje oz. organizacija dobrodelnih prireditev in drugih humanitarnih oblik zbiranja sredstev za člane kluba in druge posameznike (vse leto),
7. Čezmejno sodelovanje z IPA klubi iz italijanske Gorice, Monfalcona in pokrajinsko organizacijo IPA Friuli-Venezia Giulia (vse leto).

Program dela za leto 2023 je upravni odbor IPA sekcije Slovenija sprejel na svoji 2. seji dne 20. 12. 2022 v Celju.

Jože Senica
predsednik