8. KONGRES IPA SLOVENIJE

Dne 22. 10. 2011 smo v Portorožu uspešno zaključili  VIII. IPA kongres naše sekcije. Na kongresu so bili poleg
delegatov in delegatk navzoči tudi številni domači gostje. Z obiskom so nas počastili tudi naši prijatelji iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Poljske, Slovaške, Češke in Madţarske. Na otvoritveni
svečanosti je predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko strnil vtise zadnjih treh let, ki so bili ocenjeni kot
zelo uspešni. Uspešno smo izvedli tudi XIV. Konferenco IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer, od 23. 5. do 26. 5. 2012, v Kranjski Gori.

Navzoče je pozdravil in nagovorili generalni direktor policije Stanislav Veniger, župan občine Piran dr. Peter Bosman in član predsedstva svetovne IPA organizacije Wolfgang Gabrutsch. V svojih nagovorih in pozdravnih besedah so poudarili pomen in vlogo IPE, njeno poslanstvo in pomembno vlogo v Policiji.


Nagovor predsednika sekcije Slovenije Stanislava Ficka


Gosti na svečani otvoritvi

Na svečani otvoritvi sta predsednik Stanislav Ficko in generalni sekretar Istvan Lipnik podelila ZLATI ZNAK IPA SEKCIJE SLOVENIJE naslednjim zaslužnim članom IPE: Biserki Pucko in Tomislavu Habulinu iz RK za Pomurje, Albinu Gradišniku, Damjanu Frajzmanu in Radu Lešniku iz RK Štajerska, Tatjani Valant iz RK Celje in na predlog IPA RK Celje Darku Kolarju, direktorju Prosignal, d.o.o Celje.

PLAKETO IPA SEKCIJE SLOVENIJE sta prejela Istvan Lipnik iz RK Štajerska in na predlog IPA RK za Pomurje Mestna občina Murska Sobota.

Predsednik IPA sekcije Slovenije in generalni sekretar pri podeljevanju priznanj

Na uradnem delu kongresa so delegatke in delegati obravnavali in sprejeli poročilo o delu upravnega odbora za obdobje 2011 -2014, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. V nadaljevanju so bile sprejete tudi
programske usmeritve za delo IPA sekcije Slovenije, za obdobje 2014 -2017. Ker je bil kongres tudi volilni, je bilo po izvedenem kandidacijskem postopku v regionalnih klubih izvoljeno novo vodstvo oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije Slovenije, in sicer:

-Stanislav FICKO, predsednik
-Tomislav HABULIN, podpredsednik
-Mihael BURILOV, podpredsednik
-Vinko OTOVIČ, podpredsednik
-Istvan LIPNIK, generalni sekretar

-Marjan PRAH, delegat IEC
-Alojz HRNČIČ, blagajnik
-Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, za člana pa Danijel LORBEK in Alojz ŽERAK ter ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jakob ČEFERIN, predsednik, za člana pa Peter ŽUPANC
in Božidar ŠTEMBERGER.


Delegatke in delegati na kongresu


Novo vodstvo IPA sekcije Slovenije

Za spremljevalce delegatov in ostale goste iz tujine je bil organiziran izlet po Krasu. Ogledali so si vinsko klet Lisjak in največji slovenski vojaški muzej Tabor.


Na izletu

Na večerni zaključni svečanosti je predsednik sekcije Stanislav Ficko predstavil nov upravni odbor in se za dolgoletno uspešno delo v IPA sekciji Slovenije zahvalil Joţetu Mencinu, ki je doslej opravljal naloge predsednika častnega
razsodišča in mu je prenehal mandat.


Predsednik in generalni sekretar IPA sekcije Slovenije sta tujim delegacijam izročila spominska darila

SERVO PER AMIKECO

Foto: Igor Isak

Tekst: Vinko Otovič