PROGRAM DELA

P R O G R A M  D E L A

IPA Mednarodne policijske zveze – sekcije Slovenije

za leto 2018

Delo zveze bo temeljilo na temeljnih načelih in ciljih IPA Mednarodnega policijskega združenja, določenih v mednarodnem statutu in statutu IPA Mednarodne policijske zveze ‒ sekcije Slovenije in njima podrejenim pravnim aktom.  Zagotavlja se izvorno  poslanstvo  združenja in spoštovanje ter uveljavljanje  gesla

SERVO PER AMIKECO ‒ SLUŽITI PRIJATELJSTVU

UVOD:

Program dela v letu 2017 je temeljil na programski usmeritvah in konkretizaciji programskih usmeritev za leto 2017. Z vidika normative dejavnosti sekcije smo imenovali delovno skupino za pripravo novega statuta sekcije, ki je bil po temeljiti razpravi  v regionalnih klubih sprejet na II. izrednem kongresu, 21. 10. 2017 v Kranjski Gori.

Skladno z določbo 50. člena, III. odstavek novega statuta, ki je bil sprejet na II. izrednem kongresu je bil podaljšan mandat organov zaveze, ki lahko  poteka še največ šest mesecev oziroma mora biti v tem roku sklican redni volilni kongres sekcije.

V tem obdobju  se v okviru objektivnih možnosti izvajajo vse temeljne dejavnosti, ki so opredeljene v Programskih usmeritvah za delo IPA Mednarodne policijske zveze – sekcije Slovenije. Konkretne vsebinske aktivnosti pa bodo usmerjene v priprave in izvedbo IX. volilnega kongresa IPA sekcije Slovenije, 14. 4. 2018, v Kranjski Gori.

Na IX. kongresu  so bile sprejete Programske usmeritve za delo IPA sekcije Slovenije za obdobje 2018 do 2022.

Iz sprejetih usmeritev bomo v letu 2018 izvedli naslednje aktivnosti :

Z namenom aktivnega obveščanja notranje in zunanje javnosti o delovanju in aktivnostih IPA sekcije Slovenije bomo imenovali predstavnika za stike z javnostjo.

NOSILCI: predsednik in člani UO

ROK: 30. 6. 2018

Vzpostavili bomo sistem aktivnega objavljanja dela, dogodkov in aktivnosti v medijih, intranetu in facebooku.

NOSILCI: predsednik, predstavnik za stike z javnostjo, podpredsednik za kulturna vprašanja

ROK: 30. 9. 2018

Zaradi večje razpoznavnosti, enotnega poslovanja in preglednosti bomo vzpostavili  enotne e-mail naslove za člane UO IPA Slovenije.

NOSILCI:  predsednik ISAK Igor,  člani UO

ROK: 30. 6. 2018

Z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja bomo organizirali sestanke z vodstvom policije, vodstvom FURS in vodstvom UIKS.

NOSILCI:  predsednik, sekretar in podpredsedniki

ROK: 31. 12. 2018

Pripraviti je potrebno pravilnik glede varstva osebnih podatkov in ustrezno je potrebno urediti in prilagoditi delovanje sekcije. 25. 5. 2018 bo stopila v veljavo Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.

NOSILCI: podpredsednik za profesionalna vprašanja, člani profesionalne komisije, člani podskupine,  člani UO, predsedniki regionalnih klubov

ROK: takojšnja realizacija, najkasneje do 30. 9. 2018

Glede na spremembe statuta IPA sekcije Slovenije se pripravi pravilnik, ki bo uredil pogoje in postopek za sprejem ter prenehanje članstva zaslužnih članov, višino članarine ter obliko izkaznice.

NOCILCI: podpredsednik za profesionalna vprašanja in člani profesionalne komisije, člani podskupine

ROK: 31. 12. 2018

Obisk predsednika IPA sekcije Slovenije na sejah UO v vseh regionalnih klubih 

NOSILEC: predsednik

ROK: 31. 12. 2018

Programske usmeritve bomo izvajali v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, ki so bila pridobljena  z viri, ki jih določa statut zveze in se konkretizirajo v letnih programih dela sekcije in regionalnih klubov.

ORGANIZACIJSKE NALOGE SEKCIJE IN SEJ UO:

Izvajajo se tekoče naloge sekcije, ki se nanašajo na organizacijske, pravne, finančne in kadrovske zadeve sekcije.

Upravni odbor IPA sekcije Slovenije bo v skladu s statutom zasedal na rednih sejah v mesecih: januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, septembru, novembru in decembru. O nujnih zadevah bo UO odločal tudi na dopisnih sejah.

Vse do  meseca aprila bo Organizacijski odbor  skupaj z Upravni odborom  IPA sekcije Slovenije pripravljal in nato 14. aprila 2018 izvedel IX. Nacionalni kongres Mednarodne policijske zveze –  sekcije Slovenije.

Po kongresu nov Upravni odbor sprejme  na osnovi sprejetih Programskih usmeritev program dela za leto 2018.

Na predlog podpredsednikov potrdi sestavo in programe dela komisij Upravnega odbora.

Posebno pozornost bomo namenili povezovanju in sodelovanju z drugimi stanovskimi organizacijami v Policiji, in sicer v vsebinah, ki so nam skupne, glede na dejavnost posamezne stanovske organizacije.

Izdelajo se poročila za mednarodne organe o delu sekcije v letu 2017 in do 1. aprila se poravna članarina mednarodni organizaciji IPA.

Na osnovi sprejetega Sporazuma s policijo se do oktobra pripravijo vsebine za sodelovanje v letu 2019.

Predloge socialne komisije za nujno socialno pomoč našim članom ali članom drugih sekcij bo Upravni odbor sprotno obravnaval tudi na dopisnih sejah.

MEDNARODNA DEJAVNOST SEKCIJE

Mednarodna dejavnost IPA sekcije Slovenije bo v letu 2018 temeljila na programskih vsebinah in oblikah mednarodnega delovanja vseh sekcij združenih v mednarodno IPA organizacijo.

Predsednik bo v stalnem stiku s člani IEB-a in Mednarodnim administrativnim centrom v Nottinghamu in članom upravnega odbora mednarodne organizacije Wolfgangom  Gabrutchem, ki je posebej zadolžen za našo sekcijo.

Poleg predsednika bodo IPA sekcijo  Slovenijo v tujini zastopali tudi podpredsedniki, generalni sekretar in drugi člani upravnega odbora. Predvsem pa bodo izvajali naloge:

 • izvrševanje mednarodnih obveznosti, določenih z akti IPA svetovne organizacije,
 • spodbujanje profesionalne povezave in sodelovanje, poklicne izmenjave izkušenj, izmenjave in izobraževanje policistov (izmenjava policistov in policistk na raznih izobraževanjih),
 • aktivna udeležba na 63. svetovnem kongresu v Rotterdamu na Nizozemskem, od 19. do 23 septembra 2018,
 • udeležba na sestanku mediteranskih sekcij, od 31. 5. do 3.6., na Cipru,
 • udeležba na konferenci srednje in vzhodne Evrope, od 24. do 27. 5, na Madžarskem,
 • udeležba na balkansko – jadranski konferenci IPA  sekcij, od 30.8. do 2.9.,  v  
 • obletnica IPA sekcije Makedonije,od 19. do . 1. 2018, Berovo, Makedonija,
 • obletnica IPA sekcije Črne Gore v Herceg Novem, od 1. do 4. februarja 2018,
 • udeležba na volilni skupščini IPA BIH, 12. maja 2018, v Sarajevu,
 • srečanje UO IPA Slovenije z UO Hrvaške v organizaciji IPA sekcije Hrvaške, in sicer v mesecu  oktobru 2018,
 • udeležba in odziv na povabila sekcij na njihove  kongrese  in  obletnice,
 • sodelovanju in krepitvi ugleda IPA sekcije Slovenije tudi na ostalih področjih, kot so kultura, šport, izobraževanje in druge oblike sodelovanja s posameznimi sekcijami,
 • povabilu sosednjim sekcijam in sekcijam, s katerimi pogosto sodelujemo na IX. kongres IPA sekcije Slovenije,
 • o smernicah v prihajajočem obdobju ne smemo spregledati mednarodnih aktivnosti, ki jih na tem področju izvajajo regionalni klubi z organizacijami preko meja,
 • Marjan Prah-Podborški je član mednarodne komisije za socialno-kulturna vprašanja in aktivno sodeluje pri začrtanih projektih omenjene komisije.

PROGRAMI DELA KOMISIJ:

SOCIALNA KOMISIJA

Socialna komisija v letu 2018 načrtuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • sodelovanje pri izdelavi poročila IPA sekcije Slovenije za PEB mednarodne IPA organizacije s področja, ki ga pokriva socialna komisija za leto 2017 (februar),
 • sestanek socialne komisije po imenovanju in potrditvi predloga o članih socialne komisije s strani UO IPA sekcije Slovenije  (maj ali junij),
 • sprejem programa dela za leto 2018 – UO IPA sekcije Slovenije in v zvezi s tem naloge socialne komisije (maj – december 2018),
 • proučitev in priprava predlogov za obravnavo na sejah UO IPA sekcije Slovenije za dodeljevanje pomoči članicam in posameznikom s področja dela socialne komisije (maj – december),
 • na podlagi sprejetih programskih usmeritev IPA sekcije Slovenije za obdobje 2018 – 2022 in načrtovanih konkretnih vsebinskih aktivnosti, sodelovanje z UO in članicami sekcije pri iskanju počitniških objektov za IPA hišo in nadomestnih IPA objektov (maj – december 2018),
 • sodelovanje pri pobudah in aktivnostih mednarodne socialne komisije (maj – december 2018),
 • realizacija posameznih točk programa dela socialne komisije za mandatno obdobje na podlagi posameznih dogodkov in izkazanih potreb (maj – december 2018).

PROFESIONALNA KOMISIJA

Profesionalna komisija bo  opravila naslednje naloge:

 • izdelava poročila o delu profesionalne komisije za leto 2017 in kongresno obdobje,
 • priprava letnega poročila za mednarodno komisijo,
 • podaja mnenj UO sekcije v zvezi z včlanjevanjem v IPA sekcijo Slovenije,
 • po sklepu I. seje UO IPA sekcije Slovenije bo potrebno sestaviti oz. predlagati člane profesionalne komisije,
 • prva in nujna naloga profesionalne komisije je priprava pravilnika glede varstva osebnih podatkov. 5. 2018 se bo začela uporabljati splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, pravilnik je potrebno sprejeti v sekciji, saj sekcija upravlja centralno evidenco članov,
 • glede na nekatere nove določbe Statuta sekcije bo profesionalna komisija pripravila ustrezne akte,
 • profesionalna komisija bo pregledale in proučila program izobraževalnega centra Gimborn. V cilju zagotovitve sodelovanja članov IPA sekcije Slovenije na seminarjih v Gimbornu in v skladu z novim programom raznih seminarjev bo profesionalna komisija proučila teme in termine in na podlagi tega pripravila  predloge seminarjev za udeležence v letu 2019,
 • pripravila bo smernice za projekt usmerjen za mednarodno izmenjavo mladih policistov/policistk (npr. Arthur Troop schooolarship). Določeni koraki v smislu sodelovanja so bili že storjeni na svetovnem kongresu v Turčiji in IEC konferenci v Parizu.  V skladu z dogovorom med IPA sekcijo in GPU  o sodelovanju  aktivnih policistk in policistov  bomo pripravili predlog udeležencev v sodelovanju s posameznimi regionalnimi klubi, ko bodo iz mednarodne organizacije poslali termine oz. programe,
 • spremljanje Zakona o društvih ter proučitev obstoječega Zakona ( ur. l. RS 61/06 ) ter z morebitnimi spremembami uskladitev obstoječih aktov IPA Slovenije, če bo to potrebno,
 • priprava programa dela profesionalne komisije za obdobje 2019-2022.
 • vključevanje in pomoč komisije v pripravo, usmerjanje in izpeljavo aktivnosti v regionalnih klubih( predavanja, okrogle mize, preventivne akcije itd.), ki so povezane z organizacijo in delovanjem policije in tudi delovanjem IPE v sodobni družbi.

KULTURNA KOMISIJA

V letu 2018 si bo kulturna komisija prizadevala pridobiti sezname in ostale aktivnosti vseh dejavnosti, ki sodijo v delokrog kulturne komisije. Poskušali se bomo povezovati stike s posameznimi predstavniki različnih interesnih dejavnosti.

Izvedli bomo tudi naslednje naloge:

 • izdelali bomo IPA Vodič 2018, kjer bodo upoštevano novo vodstvo IPA sekcije Slovenije in posameznih IPA klubov (maj),
 • v mesecu juliju bomo izdali elektronsko verzijo IPA Novic,
 • v mesecu novembru bomo organizirali sestanek, na katerem bomo pripravili razpis za srečanje mladih ter sprejeli program dela za leto 2017,
 • ob koncu leta bomo izdali IPA Novice, v katerih bomo poročali o delu v sekciji in v posameznih regionalnih klubih,
 • izvedli bomo razpis o tekmovanju piscev esejev, fotografiji in drugih aktivnostih s področja kulture, ki jih vodi in organizira svetovna organizacija,
 • nudili bomo pomoč pri izvedbi posameznim regionalnim klubom v zvezi z aktivnostmi radioamaterjev, zbirateljev policijskih insignij, motoristov oziroma drugih interesnih dejavnostih,
 • nudili bomo pomoč pri izvedbi kulturnih prireditev ob različnih aktivnostih IPA.

Seveda so to samo predlogi in izhodišča za sestavo programa dela kulturne komisije. Tu je potrebno pričakovati še dodatne naloge, ki jih bo na svojih sejah sprejel UO IPA sekcije Slovenije.

PODROČJE FINAČNO-MATERIALNEGA  POSLOVANJA

Na področju finančnega poslovanja bomo delovali v skladu s finančno pozitivno zakonodajo in v skladu s Pravilnikom o finančno -materialnem poslovanju IPA-zveze.

Na področju materialnega poslovanja bomo še v bodoče skrbeli za nabavo promocijskega IPA materiala in distribucijo tega med članice IPA – zveze.

Glede na malo število osnovnih sredstev bomo skušali le te še v bodoče, ne glede na odpise, uporabljati v naslednjem obdobju. Računalnike, za katere je možna nadgradnja z zmogljivejšimi diski, bomo uredili.

Na področju dela s centralno evidenco članstva bomo le- to nadgradili z delom programa za pisanje poštnih nalepk za članstvo in evidenco prejemnikov priznanj.

OBVEŠČANJE ČLANSTVA

Obveščanje članstva je pomembno predvsem zaradi uspešnosti izvedbe posameznih nalog. Zato bomo poskrbeli, da bodo vse pomembne novosti objavljene na naši spletni strani, med drugim tudi mednarodne IPA Novice.  

Izvedli bomo tudi naslednje naloge:

 • ureditev in posodobitev spletne strani IPA sekcije Slovenije,
 • sprotno urejanje spletne strani sekcije in objavljanje novic na facebook,
 • z namenom čim boljšega obveščanja bomo izdali eno številko IPA Novic v elektronski obliki,
 • izdaja Vodiča IPA sekcije Slovenije za leto 2018 v elektronski obliki,
 • ureditev in nato ažurno vodenje seznama popustov za člane IPA, ki nam jih priznajo številne organizacije in podjetja iz celotne Slovenije,
 • z aktualnimi prireditvami in ostalimi pomembnimi informacijami bomo člane seznanjali tudi preko intranetne strani Policije ter preko službenih in zasebnih elektronskih naslovov.

PRIREDITVE KLUBOV POD POKROVITELJSTVOM ALI V SODELOVANJU Z IPA SEKCIJO SLOVENIJE:

 1. IPA nogometni turnir v malem nogometu v organizaciji 3. 2018 – IPA Klub Štajerska
 2. Istrski maraton na Obali v soorganizaciji z Društvom Istrski maraton – RK Koper, 8.4.2018.
 3. V počastitev dneva žena ogled gledališke predstave z naslovom “Petelinji zajtrk”, 8.marec 2018, IPA Klub Ljubljana.
 4. Organizacija V. državnega prvenstva IPA sekcije Slovenije v veleslalomu na Golteh, IPA regionalni kljub Celje, februar 2018.
 5. Izvedba IPA državnega prvenstva v dvoranski odbojki (datum naknadno, predvidoma marec 2018).
 6. Izvedba ribiškega tekmovanja IPA Ribičija – 2018, IPA klub Celje, september/oktober 2018.
 7. Med 14. in 16. 9. 2018 bomo izvedli tradicionalno prireditev »IPA planinski dnevi« za vse RK v Sloveniji in tujini v organizaciji IPA kluba Gorenjske.
 8. Organizacija kolesarske tekme za pokal IPA Slovenije – Kolesarsko tekmovanje »Sabotin 2018« IPA klub Nova Gorica – oktober 2018.

STROKOVNA DEJAVNOST REGIONALNEGA KLUBA:

 1. Organizacija 3. konference o računalniški kriminaliteti, september 2018 IPA klub Pomurje.
 2. 9. 2018 organizacija srečanja predstavnikov županov, vodstvenih delavcev policije in IPE iz območja Alpe – Adria  za vse člane IPA RK v  okviru regije Alpe – Adria, IPA klub Gorenjska.
 3. 2018 protistresna delavnica za IPA člane (objavljeno na spletu IPA Štajerska).
 4. So organizacija preventivne prireditve s področja prometne varnosti, april 2018 IPA klub Ljubljana.
 5. Organizacija 2. konference o računalniški kriminaliteti 2018 IPA Kljub Pomurje.
 6. Trening varne vožnje za motoriste v organizaciji IPA RK Štajerske – april 2018.

OBLETNICE IN KULTURNE PRIREDITVE:

 1. Svečana akademija ob 25. Obletnici IPA Kluba Pomurje, marec 2018.
 2. Zbor članov IPA Kluba Koroška – februar 2018.
 3. Svečana akademija ob 25. letnici IPA Kuba Ljubljana, 1. junij 2018;
 4. Volilna skupščina IPA Kluba Koper, 03.2018.
 5. Ples ob dnevu žena IPA Klub Koroška 10 marec.
 6. Aprila 2018, organizacija skupščine IPA Kluba Gorenjske.
 7. Organizacija pustnega plesa v organizaciji IPA Kluba Ljubljana,9.februar 2018.
 8. V počastitev kulturnega praznika ogled gledališke predstave z naslovom “Vse dobro o mrtvih” IPA Klub Ljubljana.
 9. Tradicionalni družinski IPA piknik, 2. junij 2018 – IPA Klub Ljubljana.
 10. Izvedba svečane akademije ob 25. Obletnici obstoja IPA Kluba Celje, september 2018.
 11. Kostanjev piknik v oktobru v organizaciji IPA kluba Koroške.
 12. Družinski pohod na Šmohor in Kostanjevi piknik, IPA Klub Celje,sept/okt. 2018.
 13. Izvedba novoletne zabave za vse člane IPA kluba  Gorenjske in IPA klube v Sloveniji v decembru 2018.
 14. Božično novoletni koncert IPA Klub Celje, december
 15. Obisk Božička in obdaritev otrok IPA Klub Celje, december 2018.
 16. Prireditev iz področja kulture (gledališka predstava ali koncert) za člane IPA v enem od gledališč ali kulturnih domov Primorske, IPA klub Koper –december 2018.
 17. Volilna skupščina IPA kluba Štajerske, december 2018.
 18. Izvedba volilne skupščine IPA kluba Posavje.

ŠPORTNE IN DRUGE DEJAVNOST REGIONALNIH KLUBOV:

 1. IPA teniški turnir dvojic, 1. junij 2018 v organizaciji IPA Kluba Ljubljana.
 2. Turnir v kegljanju LIBRA 2011; ob ukinitvi PU Slovenj Gradec, sodelujejo vse PP z območja Koroške, vabljene IPA ekipe ukinjenih PU Postojna in Krško, april 2018;
 3. Turnir v bowlingu v maju 2018 v organizaciji IPA Kluba Štajerska.
 4. Ribiško tekmovanje za člane IPA Kluba Štajerske, 6. 2018.
 5. Strelsko tekmovanje z pištolo in lanski piknik ,IPA Klub Štajerska – junij 2018.
 6. Odbojka na mivki III. državno prvenstvo IPA Slovenije v Ankaranu, IPA Klub Koper,
 7. junij 2018.
 8. Planinski pohod na Košenjak (maj ali avgust 2018).
 9. Mednarodno ribiško srečanje članov IPA na morju »IPA Ribičija 2018« v Kopru,samostojna organizacija IPA Kljub Koper, 30. 06. 2018.
 10. Izvedba druženja na karting stezi v Celju ali Velenju v mesecu juliju ali avgustu 2018, v organizaciji IPA kluba Celje.
 11. Udeležba ekipe IPA RK za Pomurje na tekmovanju v kuhanju bograča v Lendavi (25.8.2018). Na našo stojnico vabljeni vsi člani in simpatizerji IPA.
 12. Tekmovanje v bowlingu za pokal IPA RK Pomurje, oktober 2018.
 13. Pohod ob meji, oktober 2018, v organizaciji IPA RK Pomurje.
 14. Ribiško tekmovanje za IPA pokal RK Pomurja, oktober 2018.
 15. Mednarodno tekmovanje v kegljanju v Radencih, december 2018.
 16. Srečanje otrok članov IPA z dedkom mrazom, december 2018, v organizaciji v organizaciji IPA RK Pomurje.
 17. Udeležba na tradicionalnem srečanju terenskih vozil v Gradiški v Italiji (službeno vozilo policije – december 2018). IPA klub Nova Gorica.
 18. Izvedba kostanjevega piknika v organizaciji IPA kluba Posavje.
 19. Udeležba na tradicionalnem mednarodnem strelskem tekmovanja v mestu CHEB na  Češkem  (jesen 2018). IPA klub Nova Gorica.

Podatke zbral in gradivo pripravil Istvan LIPNIK, generalni sekretar.