UPRAVNI ODBOR

Davčna številka:  57763534

Matična številka: 1645161000

TRR: SI56 6100 0001 8550 433, Delavska hranilnica d.d.

Naslov: Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje

E-pošta: info@ipa.si

https://ipa.si/Predsednik:
Jože Senica, kontakt: joze.senica@ipa.si

Podpredsednik, zadolžen za socialna vprašanja:
Marjan Prah Podborški, kontakt: marjan.prah@ipa.si

Podpredsednik, zadolžen za kulturna vprašanja:
Vinko Otovič, kontakt: vinko.otovic@ipa.si

Podpredsednik, zadolžen za profesionalna vprašanja:
Robert Mesiček, kontakt: robert.mesicek@ipa.si

Generalni sekretar:
Zmago Javornik, kontakt: zmago.javornik@ipa.si

Blagajnik:
Karl Petelinšek, kontakt: karl.petelinsek@ipa.si

Pomočnik blagajnika:
Matej Kraner, kontakt: matej.kraner@ipa.si

Stalni zapisnikar:
Alojz Žerak, kontakt: alojz.zerak@ipa.si


Odnosi z javnostmi:
Anita Kovačič Čelofiga, kontakt: anita.kovacic@ipa.si


Nadzorni odbor:
predsednik Ferdo Abraham, kontakt: ferdo.abraham@ipa.si
član Tomaž Urleb, kontakt: tomaz.urleb@ipa.si
član Danijel Lorbek, kontakt: danijel.lorbek@ipa.si


Častno razsodišče:
predsednik Marko Terbovšek, kontakt: marko.terbovsek@ipa.si
član Iztok Ferk, kontakt: iztok.ferk@ipa.si
član Peter Županc, kontakt: peter.zupanc@ipa.si


Na podlagi 4. alineje 1. odstavka 24. člena Statuta IPA (International Police Association) – Mednarodne policijske zveze – Sekcija Slovenija z dne 21. 10. 2017 je upravni odbor IPA sekcije Slovenija na svoji 1. seji dne 22. 11. 2022 v Celju sprejel

POSLOVNIK O DELU
UPRAVNEGA ODBORA IPA SEKCIJE SLOVENIJA

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela upravnega odbora IPA sekcije Slovenija (v nadaljevanju: upravni odbor).

2. člen

Za uresničevanje tega poslovnika skrbi predsednik sekcije, v času njegove odsotnosti pa generalni sekretar.

3. člen

Upravni odbor dela in odloča na sejah.

4. člen

Sejo upravnega odbora skliče predsednik sekcije na lastno pobudo ali na predlog članov upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora. Predsednik mora sklicati sejo upravnega odbora, če to zahteva večina članov upravnega odbora.

Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje članom upravnega odbora najkasneje 5 (pet) delovnih dni pred sejo.

Kadar je potrebno obravnavati nujna in neodložljiva vprašanja, lahko predsednik skliče sejo tudi v krajšem roku.

5. člen

Člani upravnega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej, ter sodelovati v razpravi pri obravnavanju predlogov in sprejemanju odločitev. Na seji lahko sodelujejo tudi vabljeni.

Član upravnega odbora ima pravico, da od organov sekcije zahteva pojasnila, obrazložitve ali odgovore na postavljena vprašanja. V kolikor je to mogoče, se odgovor članu poda na tekoči seji, drugače pa na naslednji seji.

Člani upravnega odbora imajo dolžnost varovati osebne podatke in podatke, ki imajo naravo poslovne tajnosti sekcije.

6. člen

Seje upravnega odbora so javne. Javnost dela se praviloma zagotavlja z novinarskimi konferencami ali uradnimi sporočili za javnost.

Za zagotavljanje javnosti dela upravnega odbora skrbita predsednik sekcije in generalni sekretar oz. oseba, ki jo določi predsednik sekcije.

7. člen

Sejo upravnega odbora vodi predsednik sekcije, v primeru njegove odsotnosti pa generalni sekretar.

8. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna polovica članov. Sklepčnost se ugotavlja pred začetkom seje. Evidenco prisotnosti vodi zapisnikar sekcije.

9. člen

Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov. V primeru izenačenega števila glasov odloča glas predsedujočega.

10. člen

Seja se začne z določitvijo dnevnega reda. Podlaga za razpravo je predlog dnevnega reda, ki ga določi predsednik sekcije na predlog generalnega sekretarja. Po določitvi dnevnega reda, se sprejme zapisnik in pregleda realizacija sklepov prejšnje seje.

Član upravnega odbora ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve predlaganega dnevnega reda ter svoj predlog spremembe dnevnega reda utemeljiti. O podanem predlogu spremembe dnevnega reda člana odloča upravni odbor brez razprave.

11. člen

Na začetku obravnave posameznega vprašanja predlagatelj kratko obrazloži gradivo.

Za predlagateljem dobijo besedo člani upravnega odbora in za njimi drugi vabljeni udeleženci seje, ki se priglasijo k razpravi. Razpravljavci lahko razpravljajo le o vprašanju, ki se obravnava.

Po razpravi o posameznem vprašanju predsedujoči oblikuje predlog sklepa, nosilca naloge in rok izvedbe.

12. člen

Glasovanje na seji je javno. Izid glasovanja ugotavlja predsedujoči.

13. člen

O seji se piše zapisnik, ki ga piše stalni zapisnikar. Zapisnik obsega sprejeti dnevni red, navedbo, kdo je vodil sejo, imena navzočih in odsotnih članov, imena drugih navzočih, povzetek vsebine ter sprejete odločitve. Zapisnik podpišeta stalni zapisnikar in predsedujoči. V primeru odsotnosti stalnega zapisnikarja zapisnik piše član upravnega odbora, ki ga na predlog predsedujočega izvoli upravni odbor.

Potek seje upravnega odbora se lahko zvočno snema. Magnetogram zapisnika seje upravnega odbora se hrani do potrditve zapisnika na naslednji seji upravnega odbora.

14. člen

Zapisnike sej upravnega odbora hrani zapisnikar, ki vodi arhiv gradiv dela sekcije.

15. člen

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delo ožjega upravnega odbora, ki ga skliče predsednik sekcije za izvajanje nujnih nalog. Za veljavno odločanje morata biti prisotni dve tretjini članov.

16. člen

V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje upravnega odbora, lahko upravni odbor na predlog predsednika, odloči o posameznem gradivu, ne da bi se upravni odbor sestal (dopisna seja).

Generalni sekretar pošlje gradivo za dopisno sejo vsem članom upravnega odbora z navedbo, komu in do kdaj naj sporočijo svoje pripombe oz. soglasje. Rok za pripombe oz. soglasje ne more biti krajši od 48 (oseminštirideset) ur.

Gradivo je bilo sprejeto na dopisni seji upravnega odbora, če člani upravnega odbora v določenem roku niso dali nobenih pripomb in predlogov, ali pa so z gradivom soglašali.

Če gradivo na dopisni seji ni bilo sprejeto, predlagatelj lahko zahteva, da se gradivo obravnava na prvi naslednji seji upravnega odbora.

V kolikor je bilo gradivo na dopisni seji sprejeto, se upravni odbor z gradivom in sprejetem sklepom seznani na prvi naslednji seji upravnega odbora.

17. člen

Upravni odbor je poslovnik sprejel na svoji 1. seji dne 22. 11. 2022 v Celju in velja z dnem sprejema.

Datum: 22. 11. 2022

Jože Senica
predsednik