KULTURNA KOMISIJA

KULTURNA KOMISIJA

kulturna.komisija@ipa.si

Vinko Otovič – predsednik
Istvan Lipnik
Miha Corel
Boris Urbanc
Marko Terbovšek


Na podlagi 20. člena Statuta IPA (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION) – Mednarodne policijske zveze – sekcija Slovenije, sprejetega na IV. Kongresu dne 26. 10. 2002, je Upravni odbor na svoji 3. seji v Celju, dne 6. 3. 2012 sprejel

POSLOVNIK O DELU KULTURNE KOMISIJE

  1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela kulturne komisije Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije (v nadaljevanju: kulturna komisija).

  1. člen

Za uresničevanje poslovnika skrbi predsednik kulturne komisije.

  1. člen

Kulturna komisija svoje delo načrtuje in izvaja na podlagi sklepov Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije in programov dela za določeno mandatno obdobje ter koledarsko leto v okviru mandatnega obdobja.  Upošteva tudi programe dela interesnih dejavnosti.

Članstvo IPA sekcije Slovenije obvešča o dogajanju na vseh področjih, za katere je pristojna kulturna komisija. Odloča o izboru kandidatov za srečanje mladih in drugih natečajev, katere je razpisala mednarodna kulturna komisija.

Kulturna komisija v okviru sodelovanja z mednarodno IPA zvezo, sodeluje z mednarodno   kulturno komisijo in pripravlja poročila s področja dela kulturne komisije. Predsedniki posameznih regionalnih klubov so dolžni posredovati podatke, potrebne za sestavo kulturnega poročila.

Kulturna komisija sodeluje s predstavniki posameznih interesnih dejavnosti.

Kulturna komisija pripravlja potrebno gradivo za izdajo glasil in drugih publikacij.

  1. člen

Sejo kulturne komisije skliče predsednik kulturne komisije na pobudo Upravnega odbora Sekcija Slovenije, lastno pobudo in na predlog člana kulturne komisije upravnega odbora.

Gradivo za sejo kulturne komisije pripravlja predsednik komisije. Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje članom kulturne komisije najkasneje pet ( 5 ) delovnih dni pred sejo.

Člani kulturne komisije imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej ter sodelovati v razpravi pri obravnavanju predlogov in sprejemanju odločitev.

  1. člen

Kulturna komisija je sklepčna, če je na seji prisotna polovica članov. Sklepčnost se ugotavlja pred začetkom seje.

  1. člen

Kulturna komisija iz razlogov racionalnega in učinkovitejšega dela lahko odloča tudi na korespodenčnih sejah.

Korespodenčno sejo vodi predsednik komisije. Gradivo se članom kulturne komisije posreduje po elektronski pošti. Člani kulturne komisije svoje mnenje posredujejo po elektronski pošti predsedniku kulturne komisije najkasneje v petih (5) dneh po prejemu gradiva.

Predsednik po prejemu mnenja članov komisije pripravi predlog oziroma predloge sklepov za obravnavo na seji Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije. Predloge sklepov predsednik kulturne komisije posreduje generalnemu sekretarju.

  1. člen

Kulturna komisija odloča o posameznih predlogih z glasovanjem oziroma potrjevanjem. Predlog je sprejet oziroma potrjen, če se je zanj odločila večina – trije (3) člani kulturne komisije.

8.člen

Glasovanje na seji je javno. Izid glasovanja ugotavlja predsedujoči.

  1. člen

O seji se piše zapisnik, ki ga piše eden od prisotnih članov kulturne komisije. Zapisnik obsega sprejeti dnevni red, navedbo, kdo je vodil sejo, imena navzočih in odsotnih članov, imena drugih navzočih ter povzetek vsebine ter sprejete odločitve.

Potek seje upravnega odbora se lahko zvočno snema.

Predloge in drugo gradivo kulturne komisije hrani in arhivira v fizični in elektronski obliki predsednik kulturne komisije.

Arhivirano gradivo se po preteku mandata komisije preda v hrambo novemu predsedniku kulturne komisije ali skrbniku arhiva IPA sekcije Slovenije.

  1. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema.

 

Vinko Otovič

PREDSEDNIK KULTURNE KOMISIJE