SREČANJA MLADIH

Srečanja mladih, priporočila in kriteriji:

Pri IPA mednarodni policijski zvezi (IAC) so izdali priporočila za mednarodna srečanja mladih, ki jih je treba pri organiziranju srečanj otrok članov IPA mednarodnega policijskega združenja upoštevati:
– srečanje se organizira vsako leto pri drugi nacionalni sekciji,
– starostna meja udeleženih otrok je med 16. in 18. letom starosti,
– udeležba se omogoči otrokom ne glede na spol, raso, jezik ali veroizpoved,
– razpis srečanja mora biti objavljen najmanj 9 mesecev pred začetkom, prijave pa morajo biti poslane najmanj 3 mesece pred začetkom srečanja,
– vsebina srečanja mora biti v skladu z nameni in cilji IPA mednarodnega policijskega združenja, razvijati pa mora miroljubne in strpne odnose ter omogočati študijsko in raziskovalno delo, razpravljanje o politiki ni dovoljeno,
– vsak udeleženec mora za organizatorja srečanja izdelati pisno poročilo,
– udeležba je omejena na največ 50 udeležencev, pogovorni jeziki so francoski, angleški, nemški in španski,
– del stroškov srečanja krije mednarodna blagajna, ostale stroške pa vsak udeleženec sam oz. njegovi starši,
– potne stroške krije vsak udeleženec sam oz. njegovi starši, IPA nacionalne sekcije pa lahko v okviru lastnih zmožnosti subvencionirajo te stroške; upravni odbor IPA sekcije Slovenija je sprejel sklep, da se krije polovica potnih stroškov za najcenejši prevoz enemu izbranemu udeležencu,
– starši udeleženega otroka morajo ob prijavi podpisati tudi posebno izjavo, da njihovi otroci ne uživajo alkohola in ne jemljejo drog,
– organizatorji morajo poskrbeti za ustrezno zdravstveno in za druga zavarovanja udeležencev srečanja.

Dodatni kriteriji za srečanje mladih, če je prijavljeno več kandidatov

Poleg že osnovnih kriterijev glede kvote in starosti udeležencev so bili 13. 1. 2016 sprejeti še dodatni kriteriji:
– ali so starši oz. vližniki člani mednarodnega policijskega združenja IPA s plačano članarino za tekoče leto,
– od kdaj so starši oz. stari starši člani IPA mednarodnega policijskega združenja,
– aktivno delo v IPA sekciji Slovenija oz. regionalnem IPA klubu,
– priznanja v IPA sekciji Slovenija (kakšna in kdaj so jih dobili),
– ali sta oba starša člana IPA sekcije Slovenija.

Na podlagi navedenih kriterijev, evidence članstva, pridobljene od blagajnika IPA sekcije Slovenija in po posvetu s predsedniki posameznih regionalnih IPA klubov, od koder izhajajo njihovi člani, kulturna komisija predlaga vrstni red udeležencev srečanja mladih. Predlagani vrstni red nato potrdi upravni odbor IPA sekcije Slovenija.